Területei

  • MONTESSORI PEDAGÓGIA TERÜLETEI

A Montessori pedagógia területei

A Montessori pedagógia alapja olyan környezet kialakítása, mely az élet minden területével kapcsolatban áll. Maria Montessori kidolgozott egy olyan eszközrendszert, mely egymásra épülve fejleszti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Mindezt a vegyes csoportok kialakítása még inkább elősegíti, mert itt van a legnagyobb lehetőség a gyermekek szociális magatartásának alakítására, a nagyobbak felelősséggel fordulnak a kicsik felé, a kisebbek segítése által is elmélyítik saját tudásukat.
Legtöbbször egy kis szőnyegen dolgoznak, amit a munka befejeztével, a használt eszközzel együtt eltesznek. Ez térben és időben is keretet ad a tevékenységüknek, kijelöli határaikat.
A Montessori pedagógus egyik legfontosabb feladata, hogy megteremtse a gyermekek cselevési, tanulási vágyának kielégítéséhez szükséges környezetet és feltételeket. A háttérbe húzódva akkor és ott – de csak akkor és csak ott – segíti a gyermekeket, ahol azt ők igénylik. A Montessori pedagógus minden gyermek fejlődési ütemét napi pontossággal ismeri.
A köridő és a terem fejlesztési területek szerinti elrendezése a világ minden Montessori óvodájában hasonló, ezért a gyerekek akár egy másik országban is azonnal is otthonosan érzik magukat.

Mindennapi életre nevelés eszközei 

             Már az elnevezés is magába foglalja azt az elvet, hogy a gyerekeket a mindennapok történéseiben az önálló életre kell felkészíteni.

Minden mozdulat része egy későbbi munkának, cselekvésnek, amit a felnőtt korban el kell végeznie. A környezet gondozására irányuló tevékenységeken kívül idetartoznak az alapvető illemszabályok is – köszönés, üdvözlés, megszólítás, ajtónyitás, csukás – valamint, a gyermekek önmagukkal kapcsolatos tevékenységeiknek gyakorlása.   „tovább…”

Az érzékelést fejlesztő eszközök

           „Az érzékelési eszközökkel végzett munka felébreszti a szellemet, és felnyitja az érzékeket.”  Mária Montessori

Montessori a valóság dolgainak pontos megismerését célozza meg. Az érzékelés fejlesztésével, pontosításával, nem csak az adott érzékszervek fejlődnek, hanem a folyamatok elvégzéséhez kapcsolódó problémamegoldó gondolkodás is. Az eszközrendszer használata során megtanulják a méretek vizuális megkülönböztetését, három dimenzióban gyakorolják a sorba rendezést, fejlődik súly-, látás-, tapintás-, hallás-, szaglás-, hő-, és ízérzékük, gyarapszik szókincsük „tovább…”

 Anyanyelvi nevelést, elősegítő eszközök

„A személyiség fejlődése során a gondolatcsere nagyon fontos.” Maria Montessori
Ez a kor a gyermekkor érzékeny időszaka, amikor a gyermekeket elkezdi érdekelni az írás és az olvasás, és amikor szellemileg és fizikailag elég éretté válnak, elkezdenek betűket, számokat írni. Nem olvasni, és írni tanítjuk meg a gyerekeket a Montessori óvodákban, hanem a lehetőségeket teremtjük meg a tevékenységekhez.

„tovább…”

Matematikai nevelést elősegítő eszközök

A matematika, mint tudomány a nevelésben, a gyermekek gondolkodását irányítja és előkészíti az elvonatkoztatás begyakorlását. A Maria Montessori által tudományosan kidolgozott matematikai eszközrendszer segítségével eljutnak az egyszerű világos cselekvéssoroktól a logikus gondolkodáshoz. Minden eszköz csak egy fogalmat tanít meg, és a feladatok egymásra épülése biztosítja, hogy a sorrendiséget betartva a logikus problémamegoldás egy magasabb szintjére juthatnak el a gyerekek.

„tovább…”

Kozmikus nevelés

Maria Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője a természet, a növények, az állatok létének tiszteletére, szeretetére, és megóvására nevelés. Minden egyes új ismeretanyag bevezetése a kísérletekkel, a gyakorlati tapasztalatokkal kezdődik. Maria Montessori tanításának lényeges eleme, hogy kihangsúlyozza az ember fontosságát a világban. Feladatunk kialakítani, megalapozni a más emberek, kultúrák, szokások elismerését, tiszteletét, szeretetét, a tolerancia kialakítását, a másság elfogadását.

„tovább…”

  • TELJES KIBONTOTT ANYAG A „TOVÁBB” UTÁN

Mindennapi életre nevelés eszközei 

             Már az elnevezés is magába foglalja azt az elvet, hogy a gyerekeket a mindennapok történéseiben az önálló életre kell felkészíteni. Így korán kialakul már a gyerekek önállósága, melytől kevésbé kiszolgáltatottak.

A gyakorlatoknak nem a munkavégzés a célja, hanem a belső késztetés kielégítése. „… amit a belső késztetéseinek engedve amúgy is tenni akar, azt jobban és értelmesebben tegye.” Maria Montessori

Nagyon fontos, hogy a gyerekek valóban takarítsanak, mossák le az asztalt, töröljék le a port, cseréljék ki a vizet a virágok alól.

Csak így válik természetes cselekvésükké a gyakorlat. Alkalmazásuk során fejlődik szociális magatartásuk, önállóságuk, higiéniai szokásaik, szépérzékük, ízlésviláguk, mozgáskoordinációjuk, térérzékelésük, logikai gondolkodásuk. Ügyesedik kezük, erősödik izomrendszerük felkészülve a későbbiekben a feladatok önálló maradéktalan ellátására.

A gyerekeket a mindennapok történéseiben kell az önálló életre felkészíteni. Így már korán kialakul a gyerekek önállósága, és kevésbé kiszolgáltatottak. A gyakorlatoknak nem a munkavégzés a célja, hanem a belső késztetés kielégítése. „… amit a belső késztetéseinek engedve amúgy is tenni akar, azt jobban és értelmesebben tegye.” Írja Maria Montessori

 Néhány példa,hogy mit is takar a mindennapi életre nevelés eszközei címszó:

  • kendők hajtogatása: közvetlen érzékelés, pontosság, koncentrálás, mozgáskoordináció, előkészítés az írásra: a vonalak kitapintása, előkészítés a geometriára: a geometriai formák révén
  • magok kanalazása: a kanalazás megtanulása, pontosság, csukló lazítása, íróujjak gyakorlatoztatása
  • magok öntése: mozgáskoordináció, koncentráció, pontosság, önállóság, csukló lazítása
  • öntés vízzel: mozgáskoordináció, pontosság, önállóság, csukló lazítása
  • kézmosás: önállóság és függetlenség, a tevékenységek logikus sorrendje, testápolás, higiénia, a rend és tisztaság értelmének felfogása

asztalterítés: gondoskodás magunkról, a megfelelő elrendezés megtanulása, emlékezőtehetség fejlesztése, önállóság, esztétikára, kultúrára nevelés

orrtisztítás: gondoskodás magunkról, higiénia és egészségnevelés, a környezetre való odafigyelés, önállóság      

– reszelés, kanalazás, kémcsőbe öntögetés, kísérlet, gombolás, kötés kerete, keksztörés

Az érzékelést fejlesztő eszközök

             „Az érzékelési eszközökkel végzett munka felébreszti a szellemet, és felnyitja az érzékeket.”  Mária Montessori

Minden érzékelési területnek megvannak a nehézségi fokai. Minden gyermek addig időzik egy –egy eszköznél amíg belülről nem telítődik, és tovább nem lép a következő nehézségi fokra.

Az eszközök jellemzője, hogy kivitelezésükkel, sokféleségükkel motiváló hatásúak, különböző tulajdonságok felfedezését szolgálják. (bino – trinominális kocka, fogantyús hengerek, 5 pár megtalálása alap – kevert – szinek, színárnylatok). Megoldásuk eltérő, de egymásra épülő nehézségi fokozatokat foglalnak magukba.

Az eszközök által nyert tapasztalatokat a gyerekek kipróbálják és felhasználják más környezetben is.

kiegészítő hengerek: dimenziókülönbségek felismerése, íróujjak edzése, ceruzatartás előkészítése, tízes számrendszer előkészítése, sorozatalkotás

rózsaszínű torony: fogalmak képzése, méretek megkülönböztetése három dimenzióban, sorozatok alkotása, izommemória edzése, pontosság, koncentráció, nagyság és súly közötti összefüggések megismerése

piros rudak: hosszú-rövid fogalmak kialakítása, mozgáskoordináció fejlesztése, előkészítés a számtani rudakkal való munkára

színdobozok: az alap-, kevert- és kiegészítő színek megismerése, a színérzék edzése, finomítása

zörejdobozok: különböző zajok észlelése és megkülönböztetése, finom mozgás fejlesztése, a hallás fejlesztése, felkészítés a zenére

titokzsák: koncentráció fejlesztése, finommotorika és tapintás fejlesztése, nyelvi készség fejlesztése

Anyanyelvi nevelést, írást, olvasást elősegítő eszközök

             „ A személyiség fejlődése során a gondolatcsere nagyon fontos.” Mária Montessori

Ez a gyermeki időszak az érzékeny periódus időszaka, ahol a gyermekek szívesen és sokat mesélnek és az írás és olvasás is érdekli őket. A felnőttek feladata, a lehetőség megteremtése arra, hogy beszélhessenek, kifejezhessék önmagukat.

A pedagógusnak ezen a területen némiképp aktívabb a feladata mint máshol. Ahhoz, hogy a gyermekek ki tudják fejezni magukat sok mesét, verset, történetet kell hallgatniuk, sokszor kell velük beszélgetést kezdeményezni. Így bővül a szókincsük, így egyre bátrabban, egyre választékosabban fejezik ki magukat.

Amikor az óvodások szellemileg elég érettekké válnak, elkezdenek betűket, számokat írni. Senki sem biztatja őket erre, mégis szinte minden kisgyerek már óvodás korának valamelyik periódusában „írni” kezd. Ezt felismerve fejlesztette ki Mária Montessori az eszközöket az írás előkészítésére.

Nem írni tanítja a gyerekeket, hanem az eszközrendszerén keresztül a gyerekek kezét készíti elő az íráshoz. Ily módon a kéz könnyűvé tételét és az író újjak edzését segítik elő a gyakorlatok.

A Montessori módszerben az olvasást sem tanítják, hanem a lehetőséget teremtik meg. Már kora kisgyermekkorban is látja maga körül a betűket, így szinte észrevétlen ismeri meg azokat egymás után.

A matematikai nevelést segítő eszközök

A környező valósággal való ismerkedés, a folyamatos cselekedtetés kapcsán a gyermekek sokoldalú tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről

A matematika, mint tudomány a nevelésben, a gyermekek gondolkodását irányítja és előkészíti, az elvonatkoztatás begyakorlását. Ezáltal később a logikus problémamegoldás egy magasabb szintjére juttatják el a gyerekeket.

Az óvodapedagógus elsődleges feladata, gondoskodni a megfelelő eszközök és tevékenységek biztosításáról, amely felkelti a gyermek érdeklődését és változatos, sokszínű lehetőséget nyújt az alapvető matematikai készségek, képességek fejlődéséhez. A matematikai tevékenységhez jó színvonalú eszköztár áll a gyermekek rendelkezésére.

Az eszközök használata elősegíti a számfogalom kialakulását, a számképek rögzítését a tízes számrendszerben való eligazodást. A feladatok egymásra épülése biztosítja, hogy a sorrendiséget betartva jutnak el a fejlődés magasabb fokára. Minden eszköz csak egy fogalmat tanít meg, így egyszerűbb megérteni, ha csak kis lépésekkel haladnak a gyerekek előre az ismeretlen „világban”. Nem lehet egy részt sem kihagyni, mert megszakad az egymásra épített lánc, kimarad valamilyen ismeretanyag.

Kozmikus nevelés

Maria Montessori pedagógiájában a békére neveléshez vezető út első lépcsője a természet, a növények, az állatok létének tiszteletére, szeretetére, és megóvására nevelés. A megismerésben alapelv a rengeteg gyakorlati tapasztalás és a konkrét élmények nyújtása. A módszer megismerésében alapelv a rengeteg gyakorlati tapasztalás és a konkrét élmények nyújtása. Minden egyes új ismeretanyag bevezetése a kísérletekkel, a gyakorlati tapasztalatokkal kezdődik. Ezekből a konkrét élményekből kiindulva fokozatosan jutnak el a gyerekek az absztrakt fogalomalkotásig.

Maria Montessori tanításának lényeges eleme, hogy kihangsúlyozza az ember fontosságát a világban. Feladatunk kialakítani, megalapozni a más emberek, kultúrák, szokások elismerését, tiszteletét, szeretetét, a tolerancia kialakítását, a másság elfogadását.

Mária Montessori pedagógiájában ez a békére neveléshez vezető út első lépcsője.

A másik lépcső a természet, a növények, állatok létének tiszteletére, szeretetére, megóvására nevelése.

Területei:

– földrajzi, természetrajzi, biológiai, társadalmi – ismereteket megalapozó eszközök

„ …mely a gyerekek szabad tevékenységének maximális figyelembevételével, a gyerekek belső igényének megfelelő biztosításával, az Ember és a természeti környezetünk szeretetére nevel.

…a hagyományos iskolai kereteken túlmutat, s egyfajta alternatívát jelenthet a globális kihívások megoldására.”  (Mária Montessori)

Mária Montessori megfigyelte, hogy az óvodás gyermek érzékeny periódusában a természet megismerésére is fokozott érdeklődést mutatnak.

Az óvodában csak nagyon kis lépésekben lehet előrehaladni és odafigyelve kell a gyermekek érzékeny periódusára reagálni, hogy csak annyi ismeretet nyújtsunk amennyit meg tud érteni. Így egyéni érdeklődésük szerint különböző területeken különböző mélységben ismerkednek meg a természettel és annak védelmével.

Képek gyűjtögetésével, a témakörökhöz kapcsolt mesékkel, történetekkel, dalokkal, a növény és állatrendszertani kártyák segítségével bővülnek ismereteik.